-->

Här hittar du organisationerna och samfunden som finns på Ekumeniska Centret

Diakonia

Biståndsorganisation på kristna värderingar som arbetar tillsammans med lokala organisationer för en varaktig förändring för utsatta människor i världen. Arbetar i över 30 länder. Svenska Alliansmissionen och Equmeniakyrkan är huvudmän.
http://diakonia.se/

Ekumeniska EU-kontoret

Samlar kunskap och följer utvecklingen i EU med fokus på frågor som ligger nära kristna samfund och organisationer. Gemensam resurs för dessa. För anslutna organisationer ges stöd vid ansökningsprocesser.
http://www.ekumeniskaeukontoret.se/

Equmenia

Står för all verksamhet för barn och unga inom Equmeniakyrkan. Sveriges största kristna barn och ungdomsorganisation, där scoutverksamheten står för en betydande del.
http://www.equmenia.se/

Equmeniakyrkan

Trossamfund bildat av Baptistsamfundet, Missionskyrkan och Metodistkyrkan 2011.
http://equmeniakyrkan.se/

Katolska ekumeniska nämnden

Ansvarar för katolska kyrkans relationer till andra kristna samfund och kyrkor i Sverige.
http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/ekumenik

Kristen och kvinna

Kvinnorörelse kopplad till Equmeniakyrkan. Jobbar för och med kvinnor i Sverige och i andra länder, som exempelvis med att ordna läger för ensamstående mammor och barn.
http://www.kristenochkvinna.se/

Kristna fredsrörelsen

Folkrörelse som vill verka för en värld fri från våld – allmän nedrustning, skydd av människorättsförsvarare och utbildningar i ickevåld. Arbetar internationellt med stöd till ickevåldsrörelser och människorättsförsvarare.
http://krf.se/

Myndigheten för stöd till trossamfund, SST

Statlig myndighet som fördelar statens ekonomiska bidrag till trossamfund verksamma i Sverige, inte bara kristna.
http://www.sst.a.se/

Pingst – fria församlingar i samverkan

Pingst – fria församlingar i samverkan är namnet både på de svenska pingstförsamlingarnas riksorganisation och samfund. I riksföreningen drivs det gemensamma arbetet och trossamfundet ger den lokala församlingen status som kyrka i det svenska samhället. Syftet med organisationen är att på olika sätt stödja och hjälpa församlingarna i deras arbete. Verksamheten är organiserad i underavdelningarna Församling, PMU, Media, Socialt, Tillväxt, Ung, Utbildning och Förvaltning.
http://www.pingst.se/

Svenska missionsrådet

Mötesplats för kyrkor och kristna organisationer. Arbetar för att ge möjligheter för människor och samhällen att förändras.
http://www.missioncouncil.se/

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

Forum för kristna kvinnor i Sverige som bland annat vill verka för jämställdhet, hjälpa kvinnor att bruka sina gåvor och skapa mötesplatser över samfundsgränserna.
http://www.sek-vbd.se/

Sveriges kristna råd

Gemensam röst för Sveriges kristna samfund. 25 medlemskyrkor uppdelade på fyra kyrkofamiljer. Remissinstans för riksdag och regering samt samordning av gemensamma projekt och verksamheter. Inkluderar även Följeslagarprogrammet och Andligvård i kriminalvården.
http://www.skr.org/